• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallitus

  Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

  Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

  Lisäksi hallitus mm:

  • hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion;
  • allekirjoittaa tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen;
  • hyväksyy vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen;
  • hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
  • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
  • nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
  • hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden keskeisten avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
  • nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset;
  • ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
  • valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
  • hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet;
  • hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat periaatteet ja politiikat;
  • valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa; ja
  • kutsuu koolle yhtiökokouksen.

  Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen keskeiset tehtävät ja hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa työjärjestyksen muutokset ja päivitykset.

  VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksella on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen täyttää 68 vuotta kesken toimikautensa, päättyy hänen toimikautensa 68 vuoden iän täyttymistä ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

  Hallitus arvioi toimintaansa toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.

   

  VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2013

  Hallituksen puheenjohtaja:

  Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.: Orion Oyj ja Management Institute of Finland MIF Oy. Hallituksen jäsen mm.: Realia Group Oy, Suomen Messut Osuuskunta ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja 19.4.2011 alkaen.

   

  Hallituksen varapuheenjohtaja:

  Christer Granskog, s. 1947, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Oy Piceum Ab. Työskennellyt aikaisemmin mm. Kalmar Industries konsernin toimitusjohtajana, Partek Oy:n varatoimitusjohtajana sekä Parter Cargotek AB:n, Sisu-konsernin ja Valmet Automation Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja: Patria Oyj ja Lännen MCE Oy. Hallituksen jäsen: Cavotec SA ja Sarlin Group Oy Ab. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

   

  Varsinaiset jäsenet:

  Riku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry. Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj ja Teollisuuden palkansaajat TP ry. Hallituksen jäsen: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Hallintoneuvoston jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

  Maaret Heiskari, s. 1966, B.Sc. Linguistics, JOKO 57 Executive education, Liiketoimintasegmentin johtaja, Venäjän liiketoiminta, Lemminkäinen Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm. Kone Oyj:ssä Venäjän aluejohtajana, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ohjelmajohtajana, Suomalais-venäläisen kauppakamarin Moskovan edustuston johtajana ja ZAO Unertekin toimitusjohtajana. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 30.3.2006 alkaen.

  Antti Mäkelä, s. 1952, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sanomapaino Oy:n, Sanoma Lehtimedia Oy:n ja Kymen Sanomalehti Oy:n toimitusjohtajana. Hallituksen jäsen: St Michel Print Oy, Länsi-Savo Oy, Etelä-Savon Viestintä Oy ja Finex Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 4.4.2008 alkaen.

  Tuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm. Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen jäsen: Affecto Oyj, Basware Oyj, Tecnotree Oyj, DNA Oy, Metsähallitus, Silta Group Oy ja Silta Oy. Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

  Liisa Rohweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana, Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä. Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Living Himalayas- suojeluohjelman hallituksen puheenjohtaja ja WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

  Jarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa, tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja: Governia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

  Lisäksi vuonna 2013 hallitukseen kuului 20.3.2013 asti varsinaisena jäsenenä Soili Suonoja ja Markku Tapio.

  Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa.

  Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2013 hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 93 prosenttia.

   

  Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

  Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2013 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2013 päättämät palkkiot:

  Hallituksen puheenjohtaja 54.750 euroa/vuosi

  Hallituksen varapuheenjohtaja 25.800 euroa/vuosi

  Hallituksen jäsen 22.800 euroa/vuosi

   

  Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että valiokunnan kokouksesta 600 euroa/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna 2013 yhteensä 287.090 euroa.

  Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

   

  Valiokunnat

  Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Valiokunnat kokoontuvat noin 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle.

   

  Tarkastusvaliokunta

  Valiokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Lisäksi valiokunta huolehtii yhteydenpidosta tilintarkastajiin ja sisäisen tarkastukseen.

  Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on, muun muassa:

  • käsitellä vuotuinen talousarvio;
  • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
  • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
  • käsitellä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
  • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
  • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle;
  • seurata yhtiön ja konsernin taloudellista tilannetta (välitilinpäätökset);
  • valvoa taloudellisen raportoinnin kuten osavuosi- ja vuosikatsausten sekä tilinpäätöstiedotteiden ja muiden vastaavien viestintää koskevia lehdistötiedotteita;
  • käsitellä tilintarkastuksen raportit ja tarkastussuunnitelmat sekä pitää yhteyttä tilintarkastajaan;
  • käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit ja tarkastussuunnitelmat sekä pitää yhteyttä sisäiseen tarkastukseen;
  • seurata yhtiön tietojärjestelmien tietoturvaan liittyviä riskejä ja muita olennaisia tietoturvakysymyksiä; ja
  • valmistella tilintarkastajan valintapäätös.

   

  Hallitus valitsi 26.3.2013 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Antti Mäkelä (pj.), Riku Aalto, Liisa Rohweder ja Tuija Soanjärvi. Vuonna 2013 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä viisi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100 prosenttia.

   

  Henkilöstövaliokunta

  Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämistä koskevien asioiden sekä keskeisten nimitysasioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten.

  Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:

  • yhtiön toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu;
  • konsernin johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden valmistelu;
  • toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän jäsenten ja tarvittaessa myös muiden avainhenkilöiden nimitysasioiden valmistelu;
  • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu; ja
  • muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä huolehtiminen sekä valiokunnan päättämässä laajuudessa muiden henkilöstöä koskevien asioiden kuten henkilöstön ja esimiestyön kehittämisen, seuraajasuunnitelmien ja työturvallisuuden kehittämisen käsittely.

  Hallitus valitsi 26.3.2013 henkilöstövaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Hannu Syrjänen (pj.), Christer Granskog, Maaret Heiskari ja Jarmo Kilpelä.

  Vuonna 2013 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä viisi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 85 prosenttia.