• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Laajat ja monipuoliset sidosryhmät

  VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja konsernin yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi.

  Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voisi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

  VR Groupin sidosryhmät voi jakaa karkeasti kolmeen: julkiset tahot, liiketoimintaan liittyvät toimijat sekä VR:n toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat. Sidosryhmät ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä.

  Tarkkaa sääntelyä

  VR Groupin julkisia sidosryhmiä ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä konsernin toiminnan kannalta ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto.
  Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Sääntely on dynaamista ja muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

  Euroopan Unionin niin sanotun neljännen rautatiepaketin käsittely on ollut keskeisessä asemassa vuonna 2013. Käsittely on edelleen kesken EU:n toimielimissä. EU:n ensimmäisen rautatiepaketin muutosdirektiivin täytäntöönpano aiheuttaa muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön laajentamalla rautatiemarkkinoita valvovan sääntelyelimen toimivaltaa, tarkentamalla rautatieyritysten palveluvelvoitetta sekä uudistamalla ratamaksujärjestelmää.

  VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat ja liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita myös ulkomailla.

  Monilla VR:n toimintaympäristössä vaikuttavilla tahoilla on eri rooleja. Esimerkiksi Liikennevirasto on viranomainen, mutta myös infrarakentamista harjoittavan VR Trackin asiakas.

  Järjestöyhteistyötä

  VR Group osallistuu monen omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön toimintaan. Tiiveintä yhteistyö on henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR:n henkilöstöä on jäseninä Veturimiesten liitossa, Rautatievirkamiesliitossa, Akavassa, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten liitossa.

  VR Group on mm. Elinkeinoelämän keskusliiton, Palvelualojen työnantajat Paltan, Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Logistiikkayhdistyksen jäsen. Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen yritystoiminnan verkostoon.

  VR Track on Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Se kuuluu myös Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon, Suomen geoteknilliseen yhdistykseen, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK:iin, Talonrakennusteollisuuteen sekä Kunnossapitoyhdistykseen. Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Suomen Kuljetus- ja Logistiikka -yhdistykseen. Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

  Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER ja Kansainvälinen rautatieliitto UIC. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa. UIC toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla tutkimuksen ja teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

  VR Group on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja muutamien muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö. Konserni on liitännäisjäsenenä IVY-maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden ja Baltian maiden välillä.

  Lisäksi VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka kehittää ja koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. VR Group toimii myös kansainvälisessä joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.