7 Konsernin merkittävimpien toimialojen liikevoitot (1 000 €)
2013 2012
Matkustajaliikenne 33 159 21 093
Logistiikka 12 977 29 295
Infrarakentaminen 8 295 -5 672
Muut 16 161 7 641
8 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 3 967 2 768
Muilta 18 14 232 176
Osinkotuotot yhteensä 18 14 4 199 2 944
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä 436 275
Omistusyhteysyrityksiltä 129 174 129 174
Muilta 316 143 316 143
Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 256 412
Omistusyhteysyrityksiltä -5 0 -5 5
Muilta 2 668 3 002 2 563 1 758
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0 300 977
Arvonalentumiset pysyvien vastaajien sijoituksista -30
Muille 3 036 1 696 2 474 1 019
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 121 1636 5 121 3 716
9 Satunnaiset erät (1 000 €)
Saadut konserniavustukset 5 998 8 272
Annetut konserniavustukset 0 -4 166
Yhteensä 5 998 4 106
10 Tilinpäätössiirrot (1 000 €)
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Emoyhtiö
2013 2012
Poistoeron muutos (lis. +, väh. -) 60 582 40852
Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan
pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
11 Välittömät verot (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Tuloverot satunnaisista eristä 0 0
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 1 626 1 986
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -49 82 0
Laskennalliset verot 3 009 11 476
Yhteensä 4 586 13 462 82 0