5 Poistot ja arvonalentumiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet 12 000 10 334 11 291 9 537
Rakennukset ja rakennelmat 11 888 11 953 11 757 11 819
Vetokalusto ja vaunusto 74 821 63 933 74 821 68 706
Muut koneet ja kalusto 15 171 28 614 2 368 9 142
Muut aineelliset hyödykkeet 923 1 135 781 849
Konserniliikearvon poisto 1 213 1 791
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Vetokalusto ja vaunusto 4 550 4 550
Muut koneet ja kalusto 22
Yhteensä 120 588 117 760 105 568 100 053
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto
Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto
Rakennelmat 20% menojäännöspoisto
Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto
Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto
Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto
Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto
6 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Ratamaksut ja rataverot 61 238 61 443 61 238 61 443
Vuokrat ja kiinteistökulut 77 187 85 294 60 081 66 433
Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 37 421 39 716 20 327 19 905
Tele- ja tietohallintokulut 42 865 44 184 37 721 40 151
Muut liikennöintikulut 19 824 22 211 18 099 21 063
Hallinto- ja muut kulut 48 663 43 988 28 092 33 062
Yhteensä 287 198 296 836 225 558 242 058
Tilintarkastajien palkkiot Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 92 129 31 65
Veropalvelut 0 8 0 0
Muut palvelut 5 298 0 144