• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 5 Poistot ja arvonalentumiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Suunnitelman mukaiset poistot
  Aineettomat hyödykkeet 12 000 10 334 11 291 9 537
  Rakennukset ja rakennelmat 11 888 11 953 11 757 11 819
  Vetokalusto ja vaunusto 74 821 63 933 74 821 68 706
  Muut koneet ja kalusto 15 171 28 614 2 368 9 142
  Muut aineelliset hyödykkeet 923 1 135 781 849
  Konserniliikearvon poisto 1 213 1 791
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
  Vetokalusto ja vaunusto 4 550 4 550
  Muut koneet ja kalusto 22
  Yhteensä 120 588 117 760 105 568 100 053
  Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.
  Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
  Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
  Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto
  Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto
  Rakennelmat 20% menojäännöspoisto
  Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto
  Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto
  Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto
  Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto
  Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto
  6 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Ratamaksut ja rataverot 61 238 61 443 61 238 61 443
  Vuokrat ja kiinteistökulut 77 187 85 294 60 081 66 433
  Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 37 421 39 716 20 327 19 905
  Tele- ja tietohallintokulut 42 865 44 184 37 721 40 151
  Muut liikennöintikulut 19 824 22 211 18 099 21 063
  Hallinto- ja muut kulut 48 663 43 988 28 092 33 062
  Yhteensä 287 198 296 836 225 558 242 058
  Tilintarkastajien palkkiot Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Tilintarkastuspalkkiot 92 129 31 65
  Veropalvelut 0 8 0 0
  Muut palvelut 5 298 0 144