KONSERNIN TASE (€) Liite 31.12.2013 31.12.2012
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 12 91 267 725 96 002 445
Konserniliikearvo 1 864 171 3 163 471
Aineelliset hyödykkeet 12 1 112 424 611 1 151 385 663
Sijoitukset 13
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 406 190 5 309 098
Muut sijoitukset 28 237 923 7 226 382
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 240 200 619 1 263 087 059
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 95 252 629 96 937 739
Laskennallinen verosaaminen 15 2 253 430 6 237 746
Pitkäaikaiset saamiset 15 465 089 6 739 040
Lyhytaikaiset saamiset 15 205 189 019 193 711 347
Rahoitusarvopaperit 16 243 806 938 161 065 405
Rahat ja pankkisaamiset 21 486 691 45 917 099
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 568 453 795 510 608 375
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 808 654 414 1 773 695 434
VASTATTAVAA
Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 438 370 013 438
Vararahasto 525 808 152 525 808 199
Edellisten tilikausien voitto 528 102 045 490 018 548
Tilikauden voitto 65 310 131 38 767 653
Oma pääoma yhteensä 1 489 233 766 1 424 607 837
Vähemmistöosuudet 5 166 120 15 058 232
Konsernireservi
Pakolliset varaukset 18 8 539 994 8 219 439
Vieras pääoma 19
Laskennallinen verovelka 70 036 861 71 007 132
Pitkäaikainen vieras pääoma 691 667 1 044 109
Lyhytaikainen vieras pääoma 234 986 006 253 758 684
Vieras pääoma yhteensä 305 714 534 325 809 925
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 808 654 414 1 773 695 434