• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Ympäristöjohtaminen

     

  VR Groupin arvot ympäristöjohtamisessa

  VR Groupin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan ympäristöasioiden johtamiselle. Ympäristöystävällisyys on osa kilpailukykyä ja vahvasti mukana konsernin strategiassa.

     


  Ympäristöstrategia ja -visio

  VR Group on turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle. Konserni on edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä. VR Group tekee oman osansa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja toimenpiteiden pääpaino on uusiutuvan energian käytössä. Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen ovat olennainen osa ympäristötoimintaa.

     


  Ympäristöpolitiikat ja niiden toteuttaminen

  VR Groupin yhtiöiden ja divisioonien ympäristösuunnitelmat perustuvat yhteiseen ympäristöpolitiikkaan ja noudattavat jatkuvan parantamisen periaatetta. VR Groupin ympäristöpolitiikan ja -lupausten toteuttaminen on osa konsernin johtamisjärjestelmää.

     


  Ympäristötavoitteet

  • Energiatehokkuus paranee junaliikenteessä 20 %
  • Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60 %
  • Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä, maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja
  • Vähintään 85 % asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla
  • Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä (pl. romutus) on alle 15 %
  • VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2 %-yksikköä

     


  Onnistumiset ja vastoinkäymiset ympäristöasioissa

  + Asiakkaat arvostavat VR Groupin ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää.

  + Junaliikenteessä uusiutuvan energian osuus on suuri.

  + Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus on hyvällä tasolla.

  + Maa-alueiden terveys- ja ympäristöriskit ovat hallinnassa. 


  – Junaliikenteen matkustajakohtainen energiankulutus ei ole vähentynyt 
     suunnitelmien mukaisesti.

  – Yhdistetyt kuljetukset on lopetettu toistaiseksi.


     

   
  Ympäristömahdollisuudet ja -riskit

  + Junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta.

  + Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö vähentävät
     päästöjä.

  + Hyvä ympäristösuorituskyky lisää asiakkaita ja vähentää kustannuksia.


  – Junaliikenteessä on melu- ja tärinähaitoista johtuvia rajoituksia ja vaatimuksia.

  – Onnettomuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä muita
     ympäristövahinkoja.

  – Liikennettä haittaavat sään ääri-ilmiöt yleistyvät.

     


  Ympäristötoimintaa ja tuloksia parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

  • Uudet ympäristölupaukset (2013–2020) ja niiden jalkauttaminen
  • Ympäristöohjelmat ja –mittarit yksiköille
  • Päätoiminnoilla ISO 14001 –ympäristösertifikaatit
  • Vihreän ilmeen käyttöönoton jatkuminen
  • CSM-tietojärjestelmän käyttöönotto ympäristötunnuslukujen keräämisessä, analysoinnissa ja raportoinnissa