• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kannustinjärjestelmät

  VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän. Vuonna 2013 kannustinjärjestelmä on koostunut vain lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmästä. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä ei käynnistynyt uutta kolmivuotisseurantajaksoa. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmien tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.

  Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on kuvattu konsernin palkitsemiskäsikirjassa, joka on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa ja jonka ylläpidosta vastaa HR-yksikkö.

  Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen. Järjestelmän mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua.

   

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä jakaantuu neljään organisaatiotasoon (L1–L4). Järjestelmään kuului vuonna 2013 noin 170 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä sekä esikuntatoimintoihin liittyvät toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 13 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (90 henkilöä).

  Muut tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 64 henkilöä).

  Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin/yksikön liikevoitto on mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–15 % ja muiden strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–85 %.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet tavoitteen mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-L3 -taso 30 % ja L4-taso 25 %. Palkkiomahdollisuus poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1-L3 on 50 %.

  Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

  Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

   

  Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä

  Yhtiössä ei ole käytössä pitkän tähtäimen palkkiojärjestelmää eikä vanhoissa järjestelmissä ole nostamattomia palkkioita.

   

  Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

  Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 528 600 euroa ja vuodelta 2012 hänelle maksettu bonus oli 41 000 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

  Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2013 oli 9 604,50 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

  Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan normaali palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.