Talousjohtaminen

     

VR Groupin arvot talouden johtamisessa

VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle, ja tavoitteellisuus ohjaa tekemistä. Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia kilpailukykyisesti ja kannattavasti ja siten mahdollistaa asiakkaita palvelevien investointien rahoitus.

     


Talousjohtamisen strategia 

VR Groupin talousjohtamisen strategiana on toimia laadukkaasti ja yhdessä liiketoiminnan kanssa pyrkiä luomaan kannattavaa kasvua.

Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan tulevaisuuden poikkeuksellisen mittaville investoinneille ja toiminnan kehittämiselle.

     


Talouteen liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen

Talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on määritelty toiminnansuunnittelussa ja toimintaohjeissa. Rahoitusomaisuuden hoito on järjestetty tuottavalla ja likvidillä tavalla alhaisella riskitasolla.

     

 

Talousjohtamisen tulostavoitteet

VR Groupin hallitus asettaa vuosittain konsernille pitkän ja lyhyen aikavälin strategian mukaiset tulostavoitteet. Strategiasta johdetaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat.

Tavoitteissa on huomioitu omistajapolitiikka.

     


Onnistumiset ja vastoinkäymiset talousasioissa

+ Voitollinen ja edellisestä vuodesta parantunut tulos

+ Vahva tase ja hyvä likviditeetti

+ Kansainvälisessä vertailussa VR Groupin menestys hyvä


– Haastavien sääolosuhteiden ja ikääntyvän kaluston tuomien kustannusten hallitseminen

– Talouden epävarmuudesta johtuva kysynnän heikentyminen osassa liiketoimintaa

     


Mahdollisuudet ja riskit taloudessa

+ Vahva tase: lähivuosien poikkeuksellisen mittavien investointien rahoitus merkittävässä määrin
   liiketoiminnan kassavirralla, vierasta pääomaa hankittavissa kilpailukykyisellä hinnalla

+ Ympäristöystävällisten liikennöintimuotojen suosiminen: edellytyksiä sekä logistiikan että
   matkustajaliikenteen kasvulle

+ Toimintaprosessien tehostamismahdollisuudet


– Globaalin taloustilanteen vaikutus kysyntään

– Avautuvan ja nykyisen kilpailun vaikutukset tulokseen

– Ikääntyvän kaluston kunnossapidon kustannukset

– Palkkakustannusten, energian hinnan ja materiaalihintojen nousu

– Ratojen osin heikon kunnon vaikutukset junaliikenteeseen liittyvälle liiketoiminnalle

     


Talousjohtamista ja taloudellisia tuloksia parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

– Kassanhallinnan ja rahoitussuunnittelun tehostaminen

– Talous- ja rahoitustoimintojen yhä tiiviimpi integrointi osaksi liiketoimintaa

– Kuukausiraportoinnin jatkuva sisällöllinen kehittäminen

– Raportoinnin järjestelmäuudistusprojektin jatkaminen

– Kirjanpitojärjestelmän uudistamisprojektin jatkaminen

– Maksuliikenteen toimintojen kehittäminen