GRI-taulukko

1. Strategia Sijainti Kommentti
1.1 Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Organisaation vaikutukset kestävään kehitykseen, riskit ja mahdollisuudet
2. Organisaation kuvaus Sijainti Kommentti
2.1 Organisaation nimi
2.2 Päätuotteet ja -palvelut sekä tavaramerkit
2.3 Operatiivinen rakenne
2.4–
2.5
Organisaation pääkonttorin ja toimintojen maantieteellinen sijainti
2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto
2.7–
2.8
Markkinoiden ja organisaation laajuuden kuvaus
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella
2.10 Raportointikaudella vastaanotetut palkinnot ja tunnustukset Ei GRI:n tarkoittamia palkintoja tai tunnustuksia raportointikaudella
3. Raportointiperiaatteet Sijainti Kommentti
3.1–
3.3
Raportin kattama ajanjakso, edellisen raportin ilmestyminen ja raportointitiheys
3.4 Yhteyshenkilöt
3.5 Raportin sisällön määrittely
3.6–
3.8
Raportin kattavuus ja laskentakokonaisuus, rajaukset
3.9–
3.11
Tiedon tuottaminen, laskentaperiaatteet, korjaukset
3.12 GRI-sisältöindeksi
3.13 Raportin ulkoinen varmennus Ei ulkoista varmennusta
4. Hallintotapa ja rakenne Sijainti Kommentti
4.1 Organisaation hallintorakenne
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan
4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys
4.8 Missio, arvot ja eettiset toimintaperiaatteet
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista
4.10 Hallituksen oman toiminnan seurantatavat
4.11 Varovaisuuden periaatteen noudattaminen
4.12 Sitoutuminen ulkoisiin aloitteisiin ja periaatteisiin Energiatehokkuussopimukset
4.13 Jäsenyydet järjestöissä
4.14 Lista sidosryhmistä
4.15- 4.16 Sidosryhmien tunnistaminen ja vuorovaikutuksen muodot Sidosryhmät tunnistettu sidosryhmäkartoituksen perusteella.
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset ja niihin vastaaminen
5. Johtamisen lähestymistavat (periaatteet, tavoitteet, saavutukset, vastuut, koulutus, seuranta) Sijainti Kommentti
Asiakkuuden johtaminen
Talousjohtaminen
Ympäristöjohtaminen
Turvallisuusjohtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Taloudelliset tunnusluvut
EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja sen jakautuminen sidosryhmien kesken
EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja muut riskit sekä mahdollisuudet organisaation toiminnassa Käsitelty sanallisesti.
EC3 Eläke-etuuksien kattavuus Eläkevastuu on täysimäräisesti katettu.
EC4 Valtiolta saatu taloudellinen tuki Valtion ostamat junavuorot
EC6 Paikallisten toimittajien käyttäminen Isoimmissa hankinnoissa hankintakohtainen, julkinen tarjouskilpailu, muut ostot kilpailutetaan hankintasopimuspohjaisesti.
EC7 Paikalliset rekrytoinnit Lähes kaikki konsernin toimipisteet Suomessa. Ulkomaisiin rekrytoitu paikallisia, mutta osuus koko henkilöstöstä pieni.
EC8 Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat
Ympäristötunnusluvut Sijainti Kommentti
EN1 Materiaalien käyttö Kaluston kunnossapidon kemikaalit raportoitu.
EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö Käsitelty sanallisesti
EN3 Välitön energiankulutus Juna- ja autoliikenteen energia
EN4 Välillinen energiankulutus Juna- ja autoliikenteen energia
EN5 Energian käytön säästötoimet Käsitelty sanallisesti
EN6 Aloitteet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
EN7 Epäsuora energiankulutus Osana autoliikenteen energiaa
EN8-EN10 Vedenotto Kaluston kunnossapidon vedenkulutus raportoitu.
EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet VR ei omista ko. alueita. Liikennevirasto hallinnoi rataverkkoa.
EN12 Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla VR ei omista ko. alueita. Liikennevirasto hallinnoi rataverkkoa.
EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt Käsitelty sanallisesti
EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt
EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Välillisten päästöjen merkitys suhteessa EN16-päästöihin epäolennainen
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei olennainen, otsonikatoa aiheuttavat aineet korvattu
EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan Juna- ja autoliikenteen päästöt
EN21 Päästöt veteen ja jätevedet Ei päästöjä vesistöön, sillä jätevedet ohjataan kunnalliseen puhdistukseen.
EN22 Jätteet lajeittain ja käsittelyn mukaisesti
EN23 Merkittävien kemikaali- ja öljyvuotojen määrä
EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen
EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleen käyttö Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
EN28 Ympäristörikkomukset Raportointikaudella ei ole ympäristösäädösten rikkomuksia
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Sijainti Kommentti
LA1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen
LA2 Henkilöstön vaihtuvuus
LA3 Työntekijöiden etuudet
LA4 Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus Kollektiivisten TES-sopimusten piirissä on 96,9 % henkilökunnasta
LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika Vähimmäisirtisanomisaika on työsuhteen pituudesta riippuen 14 pv-6 kk
LA6 Työsuojelutoimikunnat Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät
LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, poissaolot ja kuolemaan johtaneet tapaturmat
LA8 Vakaviin sairauksiin liittyvä koulutus työntekijöille Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
LA10 Henkilöstön koulutus Keskimääräistä koulutusmäärää ei vielä saada laskettua.
LA11 Elinikäinen oppiminen ja uran vaihto tai lopetus
LA12 Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
LA14 Palkkatasa-arvo Tasa-arvosuunnitelma
HR1-HR2 Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä Eettiset sopimusehdot yhteistyökumppaneille
HR4 Syrjinnän ehkäisy Tasa-arvosuunnitelma
HR5-HR7 Yhdistymisvapaus, lapsityövoima ja pakkotyö Eettiset sopimusehdot yhteistyökumppaneille
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Ei erillistä ohjelmaa paikallisyhteisövaikutusten hallitsemiseksi.
SO2-4 Korruptio Konsernipolitiikan mukaisilla hyväksyntämenettelyillä pyritään varmistamaan, että epäasiallista varojen käyttöä ei tapahtuisi.

Ei lahjontaan liittyviä oikeustapauksia
SO5 Poliittinen osallistuminen ja lobbaaminen
SO6 Puolueille ja poliitikoille annetut lahjoitukset VR Group ei tue puolueita ja poliitikkoja lahjoituksin
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkominen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
PR1 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohdat Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
PR5 Asiakastyytyväisyyskyselyt
PR6 Markkinointiviestintää koskevat periaatteet VR Group noudattaa Mainostajien liiton markkinoinnin sääntöjä ja ohjeita.

Sitouduttu Suomen matkatoimistoalan liiton Helsinki Declaration -periaatteisiin.

Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia.
PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset EI GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
LT2 Kuljetuskaluston rakenne
LT4 Uusiutuvien energialähteiden käytön ja palvelujen energiatehokkuuden lisääminen
LT5 Tieliikenteen ilmanpäästöjen vähentäminen (mm. taloudellinen ajotapa, biopolttoaineet)
LT7 Melun hallintaan ja torjuntaan liittyvät politiikat ja ohjelmat
LT11 Päihteiden väärinkäyttöön liittyvät politiikat ja ohjelmat Päihdepolitiikassa noudatetaan nollatoleranssia
LT12 Liikenneonnettomuudet