• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • GRI-taulukko

  1. Strategia Sijainti Kommentti
  1.1 Toimitusjohtajan katsaus
  1.2 Organisaation vaikutukset kestävään kehitykseen, riskit ja mahdollisuudet
  2. Organisaation kuvaus Sijainti Kommentti
  2.1 Organisaation nimi
  2.2 Päätuotteet ja -palvelut sekä tavaramerkit
  2.3 Operatiivinen rakenne
  2.4–
  2.5
  Organisaation pääkonttorin ja toimintojen maantieteellinen sijainti
  2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto
  2.7–
  2.8
  Markkinoiden ja organisaation laajuuden kuvaus
  2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella
  2.10 Raportointikaudella vastaanotetut palkinnot ja tunnustukset Ei GRI:n tarkoittamia palkintoja tai tunnustuksia raportointikaudella
  3. Raportointiperiaatteet Sijainti Kommentti
  3.1–
  3.3
  Raportin kattama ajanjakso, edellisen raportin ilmestyminen ja raportointitiheys
  3.4 Yhteyshenkilöt
  3.5 Raportin sisällön määrittely
  3.6–
  3.8
  Raportin kattavuus ja laskentakokonaisuus, rajaukset
  3.9–
  3.11
  Tiedon tuottaminen, laskentaperiaatteet, korjaukset
  3.12 GRI-sisältöindeksi
  3.13 Raportin ulkoinen varmennus Ei ulkoista varmennusta
  4. Hallintotapa ja rakenne Sijainti Kommentti
  4.1 Organisaation hallintorakenne
  4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema
  4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus
  4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan
  4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen
  4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä
  4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys
  4.8 Missio, arvot ja eettiset toimintaperiaatteet
  4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista
  4.10 Hallituksen oman toiminnan seurantatavat
  4.11 Varovaisuuden periaatteen noudattaminen
  4.12 Sitoutuminen ulkoisiin aloitteisiin ja periaatteisiin Energiatehokkuussopimukset
  4.13 Jäsenyydet järjestöissä
  4.14 Lista sidosryhmistä
  4.15- 4.16 Sidosryhmien tunnistaminen ja vuorovaikutuksen muodot Sidosryhmät tunnistettu sidosryhmäkartoituksen perusteella.
  4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset ja niihin vastaaminen
  5. Johtamisen lähestymistavat (periaatteet, tavoitteet, saavutukset, vastuut, koulutus, seuranta) Sijainti Kommentti
  Asiakkuuden johtaminen
  Talousjohtaminen
  Ympäristöjohtaminen
  Turvallisuusjohtaminen
  Henkilöstöjohtaminen
  Taloudelliset tunnusluvut
  EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja sen jakautuminen sidosryhmien kesken
  EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja muut riskit sekä mahdollisuudet organisaation toiminnassa Käsitelty sanallisesti.
  EC3 Eläke-etuuksien kattavuus Eläkevastuu on täysimäräisesti katettu.
  EC4 Valtiolta saatu taloudellinen tuki Valtion ostamat junavuorot
  EC6 Paikallisten toimittajien käyttäminen Isoimmissa hankinnoissa hankintakohtainen, julkinen tarjouskilpailu, muut ostot kilpailutetaan hankintasopimuspohjaisesti.
  EC7 Paikalliset rekrytoinnit Lähes kaikki konsernin toimipisteet Suomessa. Ulkomaisiin rekrytoitu paikallisia, mutta osuus koko henkilöstöstä pieni.
  EC8 Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat
  Ympäristötunnusluvut Sijainti Kommentti
  EN1 Materiaalien käyttö Kaluston kunnossapidon kemikaalit raportoitu.
  EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö Käsitelty sanallisesti
  EN3 Välitön energiankulutus Juna- ja autoliikenteen energia
  EN4 Välillinen energiankulutus Juna- ja autoliikenteen energia
  EN5 Energian käytön säästötoimet Käsitelty sanallisesti
  EN6 Aloitteet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
  EN7 Epäsuora energiankulutus Osana autoliikenteen energiaa
  EN8-EN10 Vedenotto Kaluston kunnossapidon vedenkulutus raportoitu.
  EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet VR ei omista ko. alueita. Liikennevirasto hallinnoi rataverkkoa.
  EN12 Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla VR ei omista ko. alueita. Liikennevirasto hallinnoi rataverkkoa.
  EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt Käsitelty sanallisesti
  EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt
  EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Välillisten päästöjen merkitys suhteessa EN16-päästöihin epäolennainen
  EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
  EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei olennainen, otsonikatoa aiheuttavat aineet korvattu
  EN20 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan Juna- ja autoliikenteen päästöt
  EN21 Päästöt veteen ja jätevedet Ei päästöjä vesistöön, sillä jätevedet ohjataan kunnalliseen puhdistukseen.
  EN22 Jätteet lajeittain ja käsittelyn mukaisesti
  EN23 Merkittävien kemikaali- ja öljyvuotojen määrä
  EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen
  EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleen käyttö Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
  EN28 Ympäristörikkomukset Raportointikaudella ei ole ympäristösäädösten rikkomuksia
  Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Sijainti Kommentti
  LA1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen
  LA2 Henkilöstön vaihtuvuus
  LA3 Työntekijöiden etuudet
  LA4 Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus Kollektiivisten TES-sopimusten piirissä on 96,9 % henkilökunnasta
  LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika Vähimmäisirtisanomisaika on työsuhteen pituudesta riippuen 14 pv-6 kk
  LA6 Työsuojelutoimikunnat Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät
  LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, poissaolot ja kuolemaan johtaneet tapaturmat
  LA8 Vakaviin sairauksiin liittyvä koulutus työntekijöille Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
  LA10 Henkilöstön koulutus Keskimääräistä koulutusmäärää ei vielä saada laskettua.
  LA11 Elinikäinen oppiminen ja uran vaihto tai lopetus
  LA12 Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit
  LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
  LA14 Palkkatasa-arvo Tasa-arvosuunnitelma
  HR1-HR2 Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä Eettiset sopimusehdot yhteistyökumppaneille
  HR4 Syrjinnän ehkäisy Tasa-arvosuunnitelma
  HR5-HR7 Yhdistymisvapaus, lapsityövoima ja pakkotyö Eettiset sopimusehdot yhteistyökumppaneille
  SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Ei erillistä ohjelmaa paikallisyhteisövaikutusten hallitsemiseksi.
  SO2-4 Korruptio Konsernipolitiikan mukaisilla hyväksyntämenettelyillä pyritään varmistamaan, että epäasiallista varojen käyttöä ei tapahtuisi.

  Ei lahjontaan liittyviä oikeustapauksia
  SO5 Poliittinen osallistuminen ja lobbaaminen
  SO6 Puolueille ja poliitikoille annetut lahjoitukset VR Group ei tue puolueita ja poliitikkoja lahjoituksin
  SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkominen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  PR1 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohdat Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
  PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
  PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio Ei olennainen VR Groupin toiminnassa
  PR5 Asiakastyytyväisyyskyselyt
  PR6 Markkinointiviestintää koskevat periaatteet VR Group noudattaa Mainostajien liiton markkinoinnin sääntöjä ja ohjeita.

  Sitouduttu Suomen matkatoimistoalan liiton Helsinki Declaration -periaatteisiin.

  Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia.
  PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset EI GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  LT2 Kuljetuskaluston rakenne
  LT4 Uusiutuvien energialähteiden käytön ja palvelujen energiatehokkuuden lisääminen
  LT5 Tieliikenteen ilmanpäästöjen vähentäminen (mm. taloudellinen ajotapa, biopolttoaineet)
  LT7 Melun hallintaan ja torjuntaan liittyvät politiikat ja ohjelmat
  LT11 Päihteiden väärinkäyttöön liittyvät politiikat ja ohjelmat Päihdepolitiikassa noudatetaan nollatoleranssia
  LT12 Liikenneonnettomuudet