19 Vieras pääoma (1 000 €)
Pitkäaikainen vieras pääoma Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 33 75
Muut pitkäaikaiset velat 658 969 388 355
Saadut ennakot
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 691 1 044 388 355
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin Konserni Emoyhtiö
kuin viiden vuoden kuluttua 2013 2012 2013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
Lyhytaikainen vieras pääoma Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Velat muille yrityksille
Lainat rahoituslaitoksilta 52 85
Ostovelat 60 429 71 958 38 099 50 317
Siirtovelat 130 068 132 125 86 187 93 864
Muut velat 24 389 26 660 6 670 9 536
Saadut ennakot 20 016 22 902 9 003 9 739
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 0 0 2 363 3 609
Siirtovelat 0 0 529 1277
Muut velat 0 0 44 924 38 565
Saadut ennakot 0 0
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat 32 28 32 28
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 234 986 253 759 187 806 206 935
Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 103,7 M€ (92,3M€).
20 Vastuusitoumukset (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 0 0 0 0
Annetut kiinnitykset 1 500 1 500 0 0
Muut vastuusitoumukset 155 661 161 068 141 414 161 848
Annetut vastuusitoumukset yhteensä 157 161 162 568 141 414 161 848
Kenen puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta 76 508 76 976
Konserniyritysten puolesta 0 0 60 761 69 889
Muiden puolesta 80 653 85 592 80 653 85 592
157 161 162 568 141 414 154 481
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 20 602 21 371 12 279 9 972
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 147 705 129 773 105 176 99 872
Yhteensä 168 307 151 144 117 455 109 844
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3 297 3 828 684 684
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 2 987 5 054 0 684
Yhteensä 6 284 8 882 684 1 368
Emoyhtiö on tehnyt junakalustohankinnoista pitkäaikaisia vuokrasopmimuksia eri rahoituslaitoisten kanssa.
Junavuokrien osuus leasingvastuista on 111,9M€.
21 Johdannaiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
Koronvaihtosopimukset 2013 2012 2013 2012
Kohde-etuuden arvo 296 111 301 675 296 111 301 675
Käypä arvo -14 035 -27 328 -14 035 -27 328
Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana.
Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien ja tulevien junakalustohankintoihin sitoutuvan pääoman yhteissummana.
Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -14 035 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään.
Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Konserni Emoyhtiö
Öljyjohdannaiset (29 360 Metric Tons) 2013 2012 2013 2012
Myyntioptiot
Käypä arvo 0 0 0 0
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 0 15 804 0 9 504
Osto-optiot
Käypä arvo 0 79 0 39
Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 0 15 804 0 9 504
Swap
Käypä arvo 160 -406 188 -406
Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 29 360 15 000 27 032 15000
Yhteensä
Käypä arvo 160 -327 188 -367
Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 29 360 30 804 27 032 24504
Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2014.
Öljyoptioiden käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 160 t€. Öljyoptioiden ja swappien käyvät arvot on määritelty yleisesti
käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin.
Öljyoptioiden ja swappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Sähköjohdannaiset (2 075 milj. Mwh) 2013 2012 2013 2012
Käypä arvo -11 660 -12 647 -11 660 -12 647
Kohde-etuuden arvo 2 257 2 228 2 257 2 228
Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Valuuttatermiinit 2013 2012 2013 2012
Valuuttaswap 10 025 0 10 025 0
VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 10M€.
Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on 3,3 t€ ja sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.