• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 19 Vieras pääoma (1 000 €)
  Pitkäaikainen vieras pääoma Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Lainat rahoituslaitoksilta 33 75
  Muut pitkäaikaiset velat 658 969 388 355
  Saadut ennakot
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 691 1 044 388 355
  Velat, jotka erääntyvät myöhemmin Konserni Emoyhtiö
  kuin viiden vuoden kuluttua 2013 2012 2013 2012
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
  Lyhytaikainen vieras pääoma Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Velat muille yrityksille
  Lainat rahoituslaitoksilta 52 85
  Ostovelat 60 429 71 958 38 099 50 317
  Siirtovelat 130 068 132 125 86 187 93 864
  Muut velat 24 389 26 660 6 670 9 536
  Saadut ennakot 20 016 22 902 9 003 9 739
  Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
  Ostovelat 0 0 2 363 3 609
  Siirtovelat 0 0 529 1277
  Muut velat 0 0 44 924 38 565
  Saadut ennakot 0 0
  Velat omistusyhteysyrityksille
  Ostovelat 32 28 32 28
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 234 986 253 759 187 806 206 935
  Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 103,7 M€ (92,3M€).
  20 Vastuusitoumukset (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat 0 0 0 0
  Annetut kiinnitykset 1 500 1 500 0 0
  Muut vastuusitoumukset 155 661 161 068 141 414 161 848
  Annetut vastuusitoumukset yhteensä 157 161 162 568 141 414 161 848
  Kenen puolesta annetut vastuut
  Omasta puolesta 76 508 76 976
  Konserniyritysten puolesta 0 0 60 761 69 889
  Muiden puolesta 80 653 85 592 80 653 85 592
  157 161 162 568 141 414 154 481
  Leasingvastuut
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 20 602 21 371 12 279 9 972
  Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 147 705 129 773 105 176 99 872
  Yhteensä 168 307 151 144 117 455 109 844
  Vuokravastuut
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3 297 3 828 684 684
  Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 2 987 5 054 0 684
  Yhteensä 6 284 8 882 684 1 368
  Emoyhtiö on tehnyt junakalustohankinnoista pitkäaikaisia vuokrasopmimuksia eri rahoituslaitoisten kanssa.
  Junavuokrien osuus leasingvastuista on 111,9M€.
  21 Johdannaiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  Koronvaihtosopimukset 2013 2012 2013 2012
  Kohde-etuuden arvo 296 111 301 675 296 111 301 675
  Käypä arvo -14 035 -27 328 -14 035 -27 328
  Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana.
  Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien ja tulevien junakalustohankintoihin sitoutuvan pääoman yhteissummana.
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -14 035 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään.
  Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Öljyjohdannaiset (29 360 Metric Tons) 2013 2012 2013 2012
  Myyntioptiot
  Käypä arvo 0 0 0 0
  Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 0 15 804 0 9 504
  Osto-optiot
  Käypä arvo 0 79 0 39
  Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 0 15 804 0 9 504
  Swap
  Käypä arvo 160 -406 188 -406
  Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 29 360 15 000 27 032 15000
  Yhteensä
  Käypä arvo 160 -327 188 -367
  Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 29 360 30 804 27 032 24504
  Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2014.
  Öljyoptioiden käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 160 t€. Öljyoptioiden ja swappien käyvät arvot on määritelty yleisesti
  käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin.
  Öljyoptioiden ja swappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Sähköjohdannaiset (2 075 milj. Mwh) 2013 2012 2013 2012
  Käypä arvo -11 660 -12 647 -11 660 -12 647
  Kohde-etuuden arvo 2 257 2 228 2 257 2 228
  Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Valuuttatermiinit 2013 2012 2013 2012
  Valuuttaswap 10 025 0 10 025 0
  VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 10M€.
  Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on 3,3 t€ ja sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.