• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstöjohtaminen

   

   

  VR Groupin arvot henkilöstöjohtamisessa

  VR Groupin arvot ovat turvallisuus ja vastuullisuus, uudistuminen, yhdessä menestyminen, tavoitteellisuus sekä asiakas toiminnan lähtökohtana. Näitä arvoja toteutetaan hyvän henkilöstöjohtamisen kautta, jota täydentää hyvä ja aktiivinen vuorovaikutus henkilöstön kanssa. Johtamisen viitekehys ja arvot ovat jatkuvan keskustelun ja arvioinnin kohteena esimiesten koulutuksissa ja työpajoissa.

   

   

   


  Henkilöstöstrategia

  Henkilöstöstrategiaa on arvioitu liiketoimintojen strategiapäivitysten yhteydessä ja strategiaa tukevat toimenpiteet on johdettu liiketoimintojen tarpeista. Konsernille yhteisiä henkilöstöstrategian teemoja ovat

  • esimiestyön kehittäminen ja muutosten tukeminen
  • tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat toimet sekä
  • menestykseen vievän osaamisen ja kulttuurin edistäminen

   

   


  Henkilöstöjohtamisen tavoitteet vuodelle 2013

  • Esimiestyön kehittäminen
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Liiketoimintaa tukevien palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
  • VR Groupin koulutuskokonaisuuden uudelleen organisointi
  • Henkilöstökustannusten alentaminen
  • HR Master -järjestelmän käyttöönotto

   

   


  Onnistumiset ja vastoinkäymiset henkilöstöasioissa

  Onnistumiset

  + Esimiestyön kehittämiseen panostaminen näkyy ja tyytyväisyys esimiestyöhön
     on parantunut selvästi

  + Henkilöstön kasvava kiinnostus organisaation ja toiminnan kehittämiseen on nähtävissä

  + Työkykytoiminta on tehostunut ja työkyvyttömyydestä aiheutuneet kustannukset ovat
     pienentyneet merkittävästi, samoin sairauspoissaolot ovat vähentyneet

  + Palkitsemisstrategia ja palkitsemisen käsikirja on laadittu ja hyväksytty hallituksessa

  + VRKK:n koulutustoiminnan siirtäminen Kouvolaan toteutui suunnitellusti

  + Uudet työehtosopimukset VR:n ammattiliittojen kanssa neuvoteltiin työllisyys- ja
     kasvusopimuksen mukaisesti

   
  Vastoinkäymiset

  – Viestintä ja vuorovaikutus johdon, työtekijöiden edustajien ja työntekijöiden välillä
     muutostilanteissa ei ole aina onnistunut

  – Veturimiesten liiton Helsingin ja Riihimäen osastot järjestivät laittoman työnseisauksen
     1.11.2013.

   

   

   

   

  Henkilöstöasioiden toimintaa ja tuloksia parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

  • Käyttöön otettiin konsernin laajuinen HR-tietojärjestelmä, joka on helpottanut esimiesten työtä ja työsuhteen elinkaaren hallintaa
  • HR-yksikön palvelumalli on selkiytetty
  • HR-toiminnan liiketoimintalähtöisyyden tueksi on perustettu HR-ohjausryhmä, jossa eri liiketoimintojen johto on mukana
  • Rekrytointikumppanit on kilpailutettu ja solmittu uudet puitesopimukset sekä aloitettu rekrytointitoimintamallin uudistus.

   

   

   


  Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa

  + Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus ja uudistuva osaaminen

  + Kehittyvät henkilöstöjohtamisen käytännöt ja johtamisjärjestelmät

  + Muutosten läpiviennin paranevat valmiudet

  + Työnantajan maine, positiivisesti kehittyvä julkisuuskuva

  + Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta

  + Konsernin sisäinen yhteistyö


  – Tulevaisuuden osaaminen on varmistettava

  – Muutoksia koskeva viestintää ja vuorovaikutusta on kehitettävä