1 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €)
Toimialakohtainen jakauma Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Matkustajaliikenne
Junaliikenne 458 918 444 349 459 059 444 059
Bussiliikenne 75 142 69 218
Catering- ja ravintolatoiminta 33 966 34 615
Tavaraliikenne
Junaliikenne 331 636 328 309 332 842 329 144
Autoliikenne 110 298 215 879 69 719 153 457
Infrarakentaminen 340 326 273 929
Muut palvelut 70 868 71 467 19 244 54 316
Yhteensä 1 421 154 1 437 766 880 864 980 976
Maantieteellinen jakauma
Kotimaa 1 349 023 1 389 775 880 864 980 976
Muu Eurooppa 72 131 47 991
Yhteensä 1 421 154 1 437 766 880 864 980 976
Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella.
Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella.
Osatuloutettu määrä on 282,9 M€ (187,2 M€).
2 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Vuokratuotot 17 660 15 181 25 105 21 569
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 19 038 9 737 28 844 9 354
Muut 12 067 36 522 27 877 45 678
Yhteensä 48 765 61 440 81 826 76 601
3 Materiaalit ja palvelut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
Ostot tilikauden aikana 245 895 236 788 133 118 146 667
Varaston muutos -1 192 -9 198 338 -7 448
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 216 997 243 331 106 427 145 417
Yhteensä 461 700 470 921 239 883 284 636
4 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:
2013 2012
Matkustajaliikenne 2 601 2 564
Logistiikka 1 670 2 340
Infrarakentaminen 1 990 1 975
Telepalvelut 160 196
Muut palvelut 3 813 4 005
Yhteensä 10 234 11 080
Henkilöstökulut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Palkat ja palkkiot 460 870 476 443 290 037 330 945
Eläkekulut 78 910 82 121 50 418 57 579
Muut henkilösivukulut 31 548 32 396 18 432 21 006
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 571 328 590 960 358 888 409 530
Johdon palkat ja palkkiot (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2012 2012
Toimitusjohtajat 1 820 1 288 807 455
Hallitusten jäsenet 291 285 291 285
Hallintoneuvosto 79 55 79 55
Yhteensä 2 190 1 628 1 177 795
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9 604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.