KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 70 595 52 357
Oikaisut liikevoittoon 1) 90 885 94 780
Käyttöpääoman muutos -29 812 -66 335
Saadut korot 2 959 2 145
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -3 121 -651
Saadut osingot 240 14
Maksetut välittömät verot -1 997 -1 688
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 129 748 80 622
Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -157 222 -111 374
Käyttöomaisuuden myynnit 85 973 20 980
Myydyt tytäryhtiöt/liiketoiminnot 15 944 40 881
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -21 011 -1 302
Lainasaamisten takaisinmaksut 5 059 3 967
Investointien rahavirta yhteensä -71 257 -46 848
Kassavirta ennen rahoitusta 58 492 33 774
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -171 -1351
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta yhteensä -171 -1351
Rahavarojen muutos 58 321 32 423
Rahavarat 1.1. 206 982 174 559
Rahavarat 31.12. 265 303 206 982
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.