• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
  Liiketoiminnan rahavirta
  Liikevoitto 70 595 52 357
  Oikaisut liikevoittoon 1) 90 885 94 780
  Käyttöpääoman muutos -29 812 -66 335
  Saadut korot 2 959 2 145
  Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -3 121 -651
  Saadut osingot 240 14
  Maksetut välittömät verot -1 997 -1 688
  Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 129 748 80 622
  Investointien rahavirta
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -157 222 -111 374
  Käyttöomaisuuden myynnit 85 973 20 980
  Myydyt tytäryhtiöt/liiketoiminnot 15 944 40 881
  Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -21 011 -1 302
  Lainasaamisten takaisinmaksut 5 059 3 967
  Investointien rahavirta yhteensä -71 257 -46 848
  Kassavirta ennen rahoitusta 58 492 33 774
  Rahoituksen rahavirta
  Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -171 -1351
  Maksetut osingot
  Rahoituksen rahavirta yhteensä -171 -1351
  Rahavarojen muutos 58 321 32 423
  Rahavarat 1.1. 206 982 174 559
  Rahavarat 31.12. 265 303 206 982
  1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.