17 Oma pääoma (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
Tilikauden muutos 0 0 0 0
Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 528 786 489 659 260 515 250 406
Osingonjako
Edellisen vuoden virheen korjaus
ja poistoeron netotus -746 327 -746 0
Muuntoerot 62 32
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 528 102 490 018 259 769 250 406
Tilikauden voitto 65 310 38 768 10 699 10 109
Vapaa oma pääoma yhteensä 593 412 528 786 270 468 260 515
Oma pääoma yhteensä 1 489 234 1 424 607 1 166 235 1 156 283
Laskelma jakokelpoisista varoista
(1 000 €)
Emoyhtiö
2013 2012
Voitto edellisiltä tilikausilta 0 250 406
Tilikauden voitto 0 10 109
Yhteensä 0 260 516
18 Varaukset (1 000 €) Konserni
Vapaaehtoiset varaukset 2013 2012
Asuintalovaraus 0 0
Vapaaehtoiset varaukset on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
Pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset 8,5 M€ (7,6 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,0 M€ (0,2 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/ sopimuksista johtuen 6,9 M€ (6,9 M€), radioverkon purkamisesta aiheutuvista tulevista kuluista 0,0 M€ (0,1 M€), ympäristövarauksista 1,0 M€ (0,9 M€) sekä konsernin muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,7 M€).
Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,0 M€ (0,3 M€) sekä yhtiön rakenteiden muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0 M€ (0,2 M€).
Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen Konserni
2013 2012
Vapaaehtoiset varaukset 0 0
Poistoero 349 547 289 243
349 547 289 243
Siirto omaan pääomaan 279 667 214 292
Laskennallinen verovelka 69 909 74 621
Vähemmistöosuus -29 329
Tulokseen kirjattu verokannan muutos 0 0
349 547 289 243
Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset 2013 2012
Jaksotuseroista 2 484 6 238
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista 69 909 71 007
Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus tuloslaskelmaan Konserni
2013 2012
Vapaaehtoisten varausten muutos 0 -933
Poistoeron muutos 60 304 39 710
60 304 38 788
Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 48 265 29 582
Laskennallisen verovelan muutos 12 061 9 500
Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos -21 -305
Tulokseen kirjattu verokannan muutos 0 0
60 304 38 778