EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 60 243 892,59 43 139 688,74
Suunnitelman mukaiset poistot 105 568 162,94 100 052 595,25
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -29 397 423,33 -42 079 418,46
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 136 414 632,20 101 112 865,53
Vaihto-omaisuuden muutos -337 652,12 -7 448 419,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos -10 556 429,61 -19 315 033,76
Lyhytaikaisten velkojen muutos -28 139 004,77 -18 916 716,20
Käyttöpääoman muutos -39 033 086,51 -45 680 169,76
Maksetut korot -2 659 523,35 -2 083 488,58
Saadut osingot 4 198 772,55 2 943 729,12
Saadut korot liiketoiminnasta 2 929 856,66 2 767 818,53
Maksetut välittömät verot -81 681,16 -469,50
Rahoituserien ja verojen rahavirta 4 387 424,70 3 627 589,57
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 101 768 970,39 59 060 285,34
Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -147 055 681,33 -91 410 060,06
Käyttöomaisuuden myynnit 80 742 130,72 19 650 801,33
Myydyt tyäryhtiöt/liiketoimet 15 944 135,27 39 187 798,82
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -21 011 298,31 3 205 499,71
Myönnetyt lainat 0,00 -34 029,17
Lainasaamisten takaisinmaksut 10 397 503,55 3 967 459,84
Investointien rahavirta yhteensä -60 983 210,10 -25 432 529,53
Kassavirta ennen rahoitusta 40 785 760,29 30 140 755,81
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten saamisten muutos 5 166 272,14 0,00
Saadut konserniavustukset 4 106 000,00 4 785 000,00
Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos 7 389 067,01 -2 859 201,55
Rahoituksen rahavirta yhteensä 16 661 339,15 1 925 798,45
Rahavarojen muutos 57 447 099,44 35 553 554,26
Rahavarat 1.1. 201 725 580,51 166 172 026,27
Rahavarat 31.12. 259 172 679,97 201 725 580,51