22 Riita-asiat
Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.
23 Konsernin tunnusluvut
2013 2012 2011 2010 2009
Toiminnan laajuus
Liikevaihto M€ 1 421 1 438 1 437 1 423 1 399
Tase M€ 1 774 1 774 1 748 1 722 1 630
Bruttoinvestoinnit M€ 157 122 163 159,2 134
- suhteessa liikevaihtoon % 8,57 8,5 11,3 11,2 9,5
Henkilöstö keskimäärin 10 234 11 080 11 391 11 909 12 376
Kannattavuus
Liikevoitto M€ 70,6 52,4 20,9 43,1 28,9
- suhteessa liikevaihtoon % 5 3,6 1,5 3 2,1
Tulos M€ 52,7 38,8 15,3 30,019 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,4 3,9 1,7 3,3 2,4
Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,9 2,9 1,6 2,3 1,5
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 83,6 82,2 81,0 80,9 83
Maksuvalmius
Quick Ratio 0,81 1,65 1,28 1,3 1,5
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
Sijoitetun pääoman tuotto = (Tulos ennen satunnaisia eriä
+ korko- ja muut rahoituskulut) * 100
(ROI) Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto = (Tulos ennen satunnaisia eriä-tuloverot ja
laskennallisen verovelan muutos)*100
(ROE) Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100
Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja
pitkäaikaiset ennakot
Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset)
- osatuloutussaatavat
Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot