• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 12 Pysyvät vastaavat (1 000 €)
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Konserni 2013 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Konserni-liikearvo Yhteensä Maa- ja vesi-alueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yht
  Hankintameno 1.1. 126 885 470 22 199 149 553 52 578 327 071 1 706 970 14 899 95 852 2 197 370 2 346 923
  Muuntoerot -1 -1 -8 -583 -4 -595 -596
  Yritysostot 21 21 21
  Lisäykset 1 966 67 4 093 6 126 1 279 3 634 5 273 1 028 150 056 161 270 167 396
  Yritysmyynnit -2 538 -82 -2 620 -58 251 -3 521 -61 772 -64 392
  Vähennykset -37 -175 -4 093 -4 305 -5 262 -1 951 -8 963 -692 -63 192 -80 060 -84 365
  Uudelleenarvostus 0 0 0
  Siirrot erien välillä 7 319 7 319 700 9 310 51 170 865 -69 364 -7 319 0
  Siirto myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin varoihin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hankintameno 31.12. 133 593 280 22 199 156 072 49 294 338 056 1 695 616 16 117 109 831 2 208 915 2 364 987
  Kertyneet poistot 1.1. -30 987 -365 -19 035 -50 387 0 -148 911 -888 656 -8 418 -1 045 984 -1 096 371
  Muuntoerot 1 1 4 181 3 189 190
  Yritysmyyntien kertyneet poistot 1 495 82 1 577 47 593 47 593 49 171
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -931 100 -86 -917 1 037 7 952 97 9 086 8 168
  0 0
  Tilikauden poisto -11 970 -30 -1 213 -13 213 -11 888 -89 992 -923 -102 804 -116 018
  Arvonalennukset 0 -4 572 -4 572 -4 572
  Kertyneet poistot 31.12. -42 393 -212 -20 335 -62 940 0 -159 759 -927 492 -9 240 -1 096 490 -1 159 430
  Kirjanpitoarvo 31.12. 91 200 67 1 864 93 132 49 294 178 298 768 124 6 877 109 831 1 112 425 1 205 557
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Konserni 2012 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Konserni-liikearvo Yhteensä Maa- ja vesi-alueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yht
  Hankintameno 1.1. 114 958 815 19 188 134 960 62 760 318 306 2 034 982 16 670 82 143 2 514 862 2 649 822
  Muuntoerot 19 19 15 185 -161 -1 37 56
  Yritysostot 0 0 0
  Lisäykset 284 2 590 2 875 1 500 148 13 438 184 99 845 115 116 117 990
  Yritysmyynnit -163 -10 -3 190 -3 363 -74 -361 -72 -507 -3 870
  Vähennykset -2 054 -122 -2 176 -11 683 -1 565 -54 684 -158 -626 -68 715 -70 891
  Uudelleenarvostus 0 0 0
  Siirrot erien välillä 13 841 -214 3 611 17 237 10 241 -286 590 -1 564 -85 509 -363 423 -346 185
  Siirto myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin varoihin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hankintameno 31.12. 126 885 470 22 199 149 553 52 578 327 071 1 706 970 14 899 95 852 2 197 370 2 346 923
  Kertyneet poistot 1.1. -22 294 -589 -14 120 -37 003 0 -137 491 -1 179 704 -8 317 0 -1 325 512 -1 362 515
  Muuntoerot -10 -50 -0 -60 -6 159 -19 0 134 74
  Yritysmyyntien kertyneet poistot 109 7 581 697 18 180 51 249 946
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 474 336 -3 611 -1 801 521 383 256 1 003 384 779 382 979
  0 0 0
  Tilikauden poisto -10 266 -68 -1 886 -12 219 -11 953 -92 547 -1 135 0 -105 635 -117 854
  Arvonalennukset 0 0 0 0
  Kertyneet poistot 31.12. -30 987 -365 -19 035 -50 387 0 -148 911 -888 656 -8 418 0 -1 045 984 -1 096 371
  Kirjanpitoarvo 31.12. 95 898 105 3 163 99 166 52 578 178 160 818 314 6 481 95 852 1 151 386 1 250 552
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Emoyhtiö 2013 Aineettomat oikeudet Liike-
  arvo
  Yhteensä Maa- ja vesi-alueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yht
  Hankintameno 1.1. 119 219 131 119 350 51 998 320 478 1 454 751 12 275 85 701 1 925 204 2 044 554
  Lisäykset 487 67 554 1 279 3 630 1 364 142 160 148 433 148 987
  Vähennykset 0 0 -5 262 -1 951 -2 911 -63 192 -73 315 -73 315
  Siirrot erien välillä 6 207 6 207 685 9 310 42 465 742 -59 409 -6 207 -0
  Hankintameno 31.12. 125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 2 120 226
  Kertyneet poistot 1.1. -23 856 -131 -23 987 0 -147 525 -688 951 -6 622 0 -843 098 -867 085
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0 1 037 2 355 3 391 3 391
  Tilikauden poisto -11 266 -25 -11 291 -11 757 -77 189 -781 -89 727 -101 018
  Arvonalennukset 0 -4 550 -4 550 -4 550
  Kertyneet poistot 31.12. -35 122 -155 -35 278 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 -969 262
  Kirjanpitoarvo 31.12. 90 791 43 90 833 48 699 173 223 727 334 5 614 105 260 1 060 131 1 150 964
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Emoyhtiö 2012 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Yhteensä Maa- ja vesi-alueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yht
  Hankintameno 1.1. 109 127 253 109 380 62 176 311 061 1 797 806 12 359 78 134 2 261 536 2 370 915
  Lisäykset 48 48 1 500 147 404 88 007 90 058 90 106
  Vähennykset -1 762 -122 -1 884 -11 678 -676 -41 253 -114 -265 -53 986 -55 869
  Siirrot erien välillä 11 806 11 806 9 946 -302 206 30 -80 175 -372 405 -360 599
  Hankintameno 31.12. 119 219 131 119 350 51 998 320 478 1 454 751 12 275 85 701 1 925 204 2 044 554
  Kertyneet poistot 1.1. -15 853 -242 -16 095 0 -136 157 -999 850 -5 834 0 -1 141 841 -1 157 937
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 524 122 1 646 451 388 747 61 389 259 390 904
  Tilikauden poisto -9 527 -10 -9 537 -11 819 -77 848 -849 -90 515 -100 053
  Kertyneet poistot 31.12. -23 856 -131 -23 987 0 -147 525 -688 951 -6 622 0 -843 098 -867 085
  Kirjanpitoarvo 31.12. 95 363 0 95 363 51 998 172 954 765 800 5 654 85 701 1 082 106 1 177 469