• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Esimiestyö muutoksessa

  Kuluneena vuonna panostettiin erityisesti esimiestyön kehittämiseen.

  Vuoden aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut esimiesrakenteiden uudistukset ja esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin valmennuksia ja työpajoja. Johtamista arvioitiin laajasti sekä 360-arvioinneilla että esimiestyön laatuun keskittyvällä henkilöstötutkimuksella.Tyytyväisyys esimiestoimintaan on parantunut ja vuoden 2013 esimiesindeksitavoite ylitettiin. Esimiesindeksi oli kuluneena vuonna 3,57 (3,42 vuonna 2012). Henkilöstötutkimukseen vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (64 prosenttia vuonna 2012). Vastausprosentin kasvu kertoo, että työntekijät haluavat vaikuttaa ja osallistua työpaikkansa kehittämiseen.

  Työkykyä ja hyvinvointia

  Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia edistettiin Virtaa-hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on sairauspoissaolojen väheneminen, ja tavoitetasolle päästiin jo projektin puolivälissä. Myös muut työkyvyn johtamisen mittarit kehittyvät hyvään suuntaan. Hankkeen avulla ehkäistään myös työkyvyttömyyttä sekä alennetaan ja terveydenhuollon kustannuksia. Hankkeessa aloitettiin kokeilu, jossa sairauspoissaoloon riittää esimiehen lupa ja jossa osatyökykyisille etsitään korvaavaa työtä. Hyvinvoinnin kehittäminen on siirretty kehitys- ja koulutusyksikön vastuulle, jolloin toiminta nähdään konsernissa osana muuta henkilöstön kehittämistä.

  Parempia HR-järjestelmiä

  VR-konsernissa otettiin käyttöön uusi henkilö- ja työsuhdetietojen hallinnan järjestelmä. Järjestelmän avulla sähköistetään ja tehostetaan työsuhteen elinkaaren hallinnan prosessit sekä lisätään esimiehille näkyvyyttä henkilöstön tietoihin. Käyttöönotto sujui hienosti ja järjestelmän käytöstä saatiin positiivista palautetta.

  Palkkahallintoa kehitettiin edelleen ulkoisen kumppanin kanssa. Kuluneena vuonna keskityttiin erityisesti palkanlaskennan laadun parantamiseen ja manuaalityön vähentämiseen sekä palkkoihin liittyvän raportoinnin lisäämiseen.

  Rautatiealan koulutus siirtyy Kouvolan Seudun Ammattiopistolle

  Rautatiealan kouluttaja VR Koulutuskeskus eli VRKK täytti 100 vuotta. Kouvolan kaupungin kanssa tehtiin sopimus ammatillisen koulutuksen siirtämisestä Kouvolan seudun ammattiopistoon vuoden 2014 alusta. Pääosa VRKK:n henkilöstöstä siirtyy KSAO:n palvelukseen. Siirtoprojektin ohessa suunniteltiin uusi toimintamalli, jolla huolehditaan VR:lle jäävien ammatillisten koulutusten hallinnoinnista ja yhteistyöstä uuden yhteistyökumppanin kanssa.

  Henkilöstörakenne

  VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2013 aikana tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstön määrä oli vuoden aikana keskimäärin 10 234 ja vuoden lopussa 10 478. Vähennystä edellisvuoteen oli 316 henkilötyövuotta, mistä Corenetin myynnin osuus on noin 170 henkilöä. Liikenteenohjaus eriytyi omaksi tytäryhtiökseen (Finrail Oy), johon siirtyi 1.1.2013 noin 450 työntekijää. Muutosohjelman tueksi perustettu muutospooli päätti toimintansa. Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 514 henkilöä.

  Uudet työehtosopimukset

  Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin ammattiliittojen kanssa uudet työehtosopimukset. Työehtosopimusratkaisut pohjautuvat keskusjärjestöjen elokuussa tekemään työllisyys- ja kasvusopimukseen. VR:n nykyiset sopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan kesällä 2014.