• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Viisi olennaista vastuullisuusteemaa

  VR Groupilla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Konserni kantaa vastuuta sekä taloudellisesta kannattavuudestaan että toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan laajemminkin.

  VR Groupissa vastuullisuus tarkoittaa taloudesta, asiakkaista, henkilöstöstä, turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtimista. Vastuullisuuden viiteen teemaan on päädytty olennaisuustarkastelun kautta. 

  • Asiakkaan kannalta olennaisina asioita ovat turvallisuuden ohella muun muassa junaliikenteen täsmällisyys ja ajantasainen tiedottaminen.
  • Taloudellisen vastuun tärkein osa-alue on luotettavan talouden ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä konsernin varojen tarkoituksenmukainen käyttö.
  • Henkilöstönäkökulmasta olennaisimpia asioita ovat hyvä työnantajuus sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen.
  • Turvallisuustyössä keskeiset asiat ovat esimiestyö ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen.
  • Ympäristövastuussa olennaisinta ovat liikenteen ympäristövaikutukset, kuten energiankulutus ja päästöt ilmaan.

  VR Groupin olennaiset vastuullisuusasiat kumpuavat tärkeimpien sidosryhmien odotuksista konsernin toimintaa kohtaan. Olennaisuuden määrittelyssä on otettu huomioon esimerkiksi asiakaspalaute, median esiin nostamat kysymykset ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa esitetyt toivomukset, koska ne kuvastavat yleistä yhteiskunnallista kiinnostusta konsernia kohtaan.

  Yhtenä tärkeänä näkökulmana olennaisuuden määrittelyssä on ollut VR Groupin strategia ja ne asiat, jotka tukevat strategisten päämäärien saavuttamista tai joilla on taloudellista merkitystä.

   

  Vastuullisuutta johdetaan joka päivä

  VR Groupissa vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa. Siksi konsernilla ei ole erillistä vastuullisuusstrategiaa, vaan se on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan huomioon.

  VR Groupin johtamismallissakaan vastuullisuutta ei käsitellä erillisenä kokonaisuutena, vaan siihen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat liiketoimintojen ja yksiköiden vastuulla ja kiinteä osa tavoitteellista toimintaa. VR Groupin johtamismalli perustuu tehokkaaseen rakenteeseen, jossa liiketoiminnot on organisoitu asiakasryhmien ympärille. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä eri konserniyhtiöiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernipalvelujen saumaton yhteistyö. Lisäksi vastuullisuutta toteutetaan erilaisten kampanjoiden, hankkeiden, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan avulla.
    
  Raportoinnilla on merkittävä rooli osana VR Groupin vastuun johtamista. Vuosiraportoinnin tarkoituksena on vakiinnuttaa vastuun johtaminen ja tulosten seuranta osaksi konsernin jatkuvaa toimintaa.

   

  Vuosiraportin rajaukset ja lähteet

  Tavoite

  Vuosiraportin tavoitteena on antaa lukijalle tasapainoinen kuva konsernin vuoden 2013 toiminnasta. Tarkoituksena on kertoa konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävistä tapahtumista ja taloudellisesta tuloksesta sekä kuvata konsernin vastuullisen toiminnan sitoumuksia, periaatteita, saavutettuja tuloksia ja tulevaisuuden näkymiä. Tekstit käsittelevät VR Groupin liiketoiminnan ja vastuullisuuden kannalta olennaisimpia teemoja.

  Aikaisemmin julkaistut raportit

  VR Group on julkaissut tätä ennen neljä vuosiraporttia vuosilta 2009, 2010, 2011 ja 2012 sekä kolme vastuuraporttia vuosilta 2005, 2007 ja 2008. Sitä ennen konserni on julkaissut ympäristöraportin joka toinen vuosi vuodesta 1998 alkaen. Vuosikertomus on julkaistu vuosittain.

  Kohderyhmät

  VR Groupin vuosiraportti on tarkoitettu kaikille konsernista kiinnostuneille. Verkkoraportin eri osioista löytyy eri sidosryhmiä kiinnostavaa tietoa. Monet raportin osa-alueet on suunnattu ensisijaisesti päättäjille, viranomaisille ja konsernin yritysasiakkaille.

  Rajaukset

  Vuosiraportin tiedot ovat tilikaudelta 2013. Vuosiraportti kattaa kaikki VR Groupin liiketoiminnot. Matkustajaliikenteeseen kuuluvista Pohjolan Liikenteestä ja Avecrasta, logistiikkaliiketoiminnan maantielogistiikasta sekä infrarakentamisesta raportoidaan vastuullisuuden tunnusluvuissa ne tiedot, jotka voidaan kerätä tällä hetkellä käytössä olevilla järjestelmillä. Tämä ei vaikuta olennaisesti konsernin ja tytäryhtiöiden tietoihin tai niiden vertailukelpoisuuteen.

  VR Groupin vuosiraportissa alihankkijoiden toimintoja koskevia tietoja ei raportoida. Osakkuusyritysten toiminnasta kerrotaan lyhyesti. Vuosiraportissa ei käsitellä Liikenneviraston tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimialueelle kuuluvia asioita, kuten rataverkkoa tai sen kehittämistä.

  Lähteet

  Vuosiraportin tietojen kokoamiseen osallistuu suuri joukko henkilöitä useilta VR Groupin liiketoiminta-alueilta. Työtä ohjaa raportoinnin koordinointiryhmä, jossa on mukana asiantuntijoita vastuullisuuden eri osa-alueilta. Vuosiraportti esitellään konsernin hallitukselle ja hallintoneuvostolle.

  Vuosiraportin tiedot on kerätty useista lähteistä.

  • Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun ja vahvistettuun tilinpäätökseen.
  • Henkilöstöä koskevat tunnusluvut perustuvat konsernin henkilöstötilastoihin.
  • Turvallisuuden tunnusluvut perustuvat turvallisuustilastoihin.
  • Ympäristöluvut perustuvat energian kulutuksen, materiaalien ja kemikaalien käytön sekä jätteiden osalta osin toimintayksiköiltä kerättyihin seurantatietoihin ja osin toimittajien raportteihin ja laskutukseen. Liikenteen päästötietojen laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto-laskentamallin tietoja. Sähkön alkuperä ja sähköntuotannossa käytettävät energialähteet perustuvat sähkön toimittajien tietoihin.

  Eri johtamisjärjestelmien määrittelyjä on yhtiökohtaisissa toimintajärjestelmissä, ympäristöjärjestelmässä, rautatieturvallisuuden sekä työturvallisuuden johtamisjärjestelmässä, talousturvallisuuden hallinta- ja johtamisjärjestelmässä sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Tarkemmat tiedot johtamisjärjestelmistä löytyvät erillisistä taulukoista raportin viiden teeman yhteydestä.
   
  Raportoinnin viitekehyksenä on sovellettu Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. VR Group on oman arvionsa mukaan soveltanut raportointiohjeita B-tason mukaisesti. GRI:n laskentaperiaatteita ei kaikkien indikaattorien osalta vielä täysin sovelleta. Lisäksi VR Group raportoi soveltuvin osin GRI:n liikenne ja kuljetukset -toimialan lisäindikaattoreita.
   
  VR Group siirtyi vuonna 2011 raportoinnissaan A+-tasosta B+-tasoon, koska aikaisemmin sovellettu taso sisälsi paljon sellaisia tunnuslukuja, jotka eivät ole VR Groupin toiminnassa olennaisia eivätkä siten tarjoa lukijalle olennaista lisätietoa konsernista. Vuonna 2012 raportoinnissa siirryttiin B-tasolle, mikä tarkoittaa, että raportilla ei ole ulkopuolista varmentajaa.